Regelverk

Bransjestandard for feltkontroll av hjorteviltkjøtt

Bransjestandard for feltkontroll av hjorteviltkjøtt

Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) har, i samarbeid med Norges Skogeierforbund (NSF) og flere andre berørte parter utarbeidet Bransjestandard for feltkontroll av hjorteviltkjøtt som beskriver kontrollordningen, hvilke krav som stilles til feltkontrollør og til det hjorteviltkjøttet som blir kontrollert ved feltkontroll. Du kan laste ned bransjestandarden som pdf HER, eller se den nedenfor...

Read More

Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

På denne portalen vil du foruten de planlagte kursene finne informasjon om feltkontroll-ordningen og annet fagstoff. Den til enhver tid gjeldende bransjestandarden vil også være tilgjengelig for nedlasting. Portalen er drevet av Skogkurs. Klikk her for å åpne portalen i eget vindu.

Read More

Mattilsynet

Mattilsynet

Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at viltkjøtt omsettes og blir til viltkjøttprodukter i samsvar med regelverket. I en del tilfeller utfører også Mattilsynet direkte kjøttkontroll av skrotter av felt vilt. Jegere må sette seg inn i og etterleve regelverket dersom de ønsker å omsette vilt de har felt. Virksomheter som kjøper viltkjøtt må også være kjent med og etterleve dette regelverket. Se hva mattilsynet skriver om jakt og...

Read More

Registreringskrav ved omsetning

Registreringskrav ved omsetning

Krav til registrering eller godkjenning av virksomhet for videreforedling Dersom et jaktlag/rettighetshaver skal selge hjorteviltkjøtt videreforedlet er det krav til at bedriften er godkjent eller registrert. Videreforedling omfatter også all oppdeling utover grovpartering i 8 stykningsdeler.   Krav til godkjenning Dersom bedriften skal selge til andre enn direkte til sluttforbruker er det krav om at virksomheten skal godkjennes av mattilsynet.   Krav til registrering Dersom en kun selger direkte til sluttforbruker trenger virksomheten kun å registreres. Lokalene blir da ikke...

Read More

MVA regler

MVA regler

MVA på omsetning av hjorteviltkjøtt Ordningen med kompetent jeger/feltkontrollør gir kjøtt som er kontrollert en status som næringsmiddel og som igjen utløser mat-moms. Merverdiavgiftsreglene ved salg av elgkjøtt er diskutert med skatteetaten som er enig i denne forståelsen av merverdiavgiftsloven med utfyllende bestemmelser.   Utmarksnæring og skatt Etter innføringen av ordningen med feltkontrollør for hjortvilt ble det en åpning for å kunne selge kjøtt fra hjortevilt med redusert merverdiavgift, fordi denne kontrollen endrer kjøttets status til næringsmiddel (jf Animialieforskriften)....

Read More

Kontrollkrav ved omsetning

Kontrollkrav ved omsetning

Krav til kontroll ved omsetning av hjortviltkjøtt Mattilsynet har ansvaret for matsikkerhet i Norge og at kravene til sporbarhet oppfylles. Animaliehygieneforskriften setter krav til at produkter av animalsk opprinnelse skal kontrolleres og godkjennes før det kan omsettes til konsum. Unntaket er «tilfeldig omsetning direkte til sluttforbruker» av små mengder viltlevende vilt eller kjøtt fra viltlevende vilt. Dette betyr ifølge Mattilsynet at en jeger kan omsette inntil ett dyr til den enkelte forbruker uten at animaliehygieneforskriftens krav om kontroll kommer til anvendelse. For øvrig skal...

Read More