Kontrollkrav ved omsetning

Krav til kontroll ved omsetning av hjortviltkjøtt

Mattilsynet har ansvaret for matsikkerhet i Norge og at kravene til sporbarhet oppfylles. Animaliehygieneforskriften setter krav til at produkter av animalsk opprinnelse skal kontrolleres og godkjennes før det kan omsettes til konsum. Unntaket er «tilfeldig omsetning direkte til sluttforbruker» av små mengder viltlevende vilt eller kjøtt fra viltlevende vilt. Dette betyr ifølge Mattilsynet at en jeger kan omsette inntil ett dyr til den enkelte forbruker uten at animaliehygieneforskriftens krav om kontroll kommer til anvendelse. For øvrig skal viltkjøtt være forskriftsmessig kontrollert. Hvis kjøttet f.eks. skal frembys til næringsmiddelvirksomhet eller bearbeides av jegeren i næringsmiddelvirksomhet, er det ifølge Mattilsynet en forutsetning at kjøttet er kontrollert, godkjent og stempelmerket av kjøttkontrollen.

 

Feltkontrollør ordningen

Det er gjennom Animaliehygieneforskriften (Forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse) som ble vedtatt 22.12.2008 og med ikrafttredelse 01.03.2010 åpnet for at personer som har gjennomgått opplæring og oppfyller kravene som vedkommende myndighet stiller til en kompetent jeger kan kontrollere/godkjenne hjorteviltkjøtt fra eget jaktlag for salg under visse forutsetninger.

 

Det er utarbeidet en egen «Bransjestandard for feltkontroll av hjorteviltkjøtt» som kan lastes ned fra skogkurs – Bransjestandard-for-feltkontroll-av-hjorteviltkjott/

Stempler

Når Mattilsynets godkjenner hjorteviltkjøtt ved jaktlagets kontrollsted, benyttes kvadratisk stempel eller annen fastsatt merking. Bruksområdet for dette kjøttet er nå helt parallelt til det som følges av erklæring fra feltkontrollør. Når Mattilsynets godkjenner ved viltbehandlingsanlegg, benyttes ovalt stempel som gir kjøttet adgang til det åpne markedet og til eksport.

 

Omsetning av kontrollert kjøtt

Kravene til kontroll av hjorteviltkjøtt er avhengig av hvem som mottar kjøttet og hvordan det omsettes videre.

 

Omsetning Kontrollkrav
Kjøtt til viltbehandlingsanlegg Krav om Mattilsynets godkjenning, gjerne etter erklæring fra feltkontrollør
Kjøtt til lokal detaljist som leverer direkte til sluttbruker Krav om Mattilsynets godkjenning, eller erklæring fra feltkontrollør
Kjøtt planmessig omsatt til sluttforbruker Krav om Mattilsynets godkjenning, eller erklæring fra feltkontrollør
Kjøtt tilfeldig og direkte omsatt til sluttforbruker Ikke krev om kontroll, men større deler bør leveres med erklering fra feltkontrollør