MVA regler

MVA på omsetning av hjorteviltkjøtt

Ordningen med kompetent jeger/feltkontrollør gir kjøtt som er kontrollert en status som næringsmiddel og som igjen utløser mat-moms. Merverdiavgiftsreglene ved salg av elgkjøtt er diskutert med skatteetaten som er enig i denne forståelsen av merverdiavgiftsloven med utfyllende bestemmelser.

 

Utmarksnæring og skatt

Etter innføringen av ordningen med feltkontrollør for hjortvilt ble det en åpning for å kunne selge kjøtt fra hjortevilt med redusert merverdiavgift, fordi denne kontrollen endrer kjøttets status til næringsmiddel (jf Animialieforskriften).

 

 

Redusert moms på mat

I Norge er det redusert mva. sats 15 % på næringsmiddel som nevnt i merverdiavgiftsloven. Grensen for når en råvare blir definert som næringsmiddel er fra det tidspunkt den kan anses å være egnet til å konsumeres av mennesker, og dermed kunne anses som næringsmidler hvis de faktisk omsettes til slikt konsum. Generelt vil råvarer være næringsmidler når de oppfyller vilkårene i forskriften. I følge forskriften anses varer som næringsmidler dersom de har en kvalitet som gjør at de er egnet til å konsumeres av mennesker og de omsettes til slikt konsum.

 

 

Definisjon av næringsmiddel

Animalieforskriftens krav utdypes videre i Merverdiavgiftshånboken om at kjøtt beregnet for konsum er underlagt en godkjennelsesordning. Det betyr at kjøtt normalt ikke blir ansett som næringsmiddel før det er godkjent. Når det gjelder undersøkelse av viltlevende dyr beskriver imidlertid animaliehygieneforskriften at omsetning til lokal detaljist forutsetter kontroll av Mattilsynet eller kompetent jeger.

 

Ettersom ordningen med kompetent jeger/feltkontrollør her er sidestilt med mattilsynet sin godkjenning, kan hjorteviltkjøtt godkjent av kompetent jeger selges som næringsmiddel til lokal detaljist på lik linje som kjøtt godkjent av mattilsynet. Dette innebærer at det er 15 prosent moms på salg av kjøtt kontrollert og godkjent enten av mattilsynet eller av feltkontrollør/kompetent jeger.

 

 

MVA-Skille mellom omsetning av jakt og kjøtt

Mange grunneier priser hjorteviltjakt etter antall kilo felt hjortvilt. Dette er ikke det samme som å selge feltkontrollert og godkjent hjorteviltkjøtt. Hjorteviltkjøtt godkjent av feltkontrollør kan selges med redusert mva/matmoms (15%) fordi kjøttet endrer status til næringsmiddel når det er godkjent. Godkjent næringsmiddel har redusert mva sats. Dette betyr at mva. satsen avgjøres av hva som faktisk selges. Jakt priset i kilo kan derfor ikke selges til redusert mva sats. For å kunne selge til redusert mva sats må det være feltkontrollert og godkjent hjorteviltkjøtt som faktisk selges.

 

En mulighet kan være å skille på kjøttverdi og opplevelsesverdien. Alt kjøtt må isåfall tilfalle rettighetshaver som så selger det videre igjen. Rettighetshaver kan igjen sikre seg ved å avtalefeste at jaktlaget forplikter seg til å kjøpe det kjøttet de skyter og at dette skal kontrolleres av feltkontrollør. Kjøtt som blir godkjent kan da selges med redusert mva, mens kjøtt som ikke blir godkjent ikke kan selges med redusert mva. Bakdelen med denne løsning er at jaktlaget da ikke kan selge kjøttet videre fordi det blir et ledd for mye med tanke på mattilsynets krav til sporbarhet etc.

MVA på jakt

I utgangspunktet er omsetning av rett til jakt og fiske avgiftspliktig, jf. mval. § 3-11 (2) bokstav h. Departementet er imidlertid gitt hjemmel i tredje ledd for å unnta jakt og fiske fra avgiftsplikten, og i forskrift til merverdiavgiftsloven § 3-11-1 er omsetning av rett til jakt og fiske på statens grunn og i bygdeallmenninger unntatt avgiftsplikt. Fritaket er en oppfølging av vedtak etter tidligere merverdiavgiftslov § 70, og innebærer i praksis at det kun er private grunneiere som omfattes av avgiftsplikt på slik omsetning. Statlig eie gir uten videre fritak

 

Spørsmålet om fullt fritak for merverdiavgift på jakt og fiske ble senest tatt opp i brev til Stortinget av 13. januar 2012 fra representant Per Roar Bredvold, med svar fra Finansministeren av 23. januar 2012. Her åpner Finansministeren for at man skal se på rettstilstanden, og at departementet vil gjennomgå saken. Også i 2007 uttalte Finansministeren at spørsmålet om merverdiavgift i forhold til omsetning av jakt- og fiskekort trengte en gjennomgang, jf. svar til Svein Flåtten i Stortingets spørretime 14. februar 2007.

 

I brav av 15. juni 2011 har Finansdepartementet gitt Skattedirektoratet i oppgave å se på saken for evt  fritak av merverdiavgift på salgsinntekter fra jakt- og fiskerettigheter også for private grunneiere.

Det har foreløpig ikke kommet noen avklaring fra skattedirektoratet og gjeldene regel er derfor at det er 25% mva på omsetning av rett til jakt og fiske.